Avís Legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil EL HOGAR GALLEGO CALELLA, S.L., amb NIF.: B-58499831, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 27990 Foli 184, Full Nº B126946, Inscripció 1a.La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat així com les seves peticions.

Per a la utilització de la Pàgina es requereix l’acceptació expressa de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en el present Avís Legal, així com de cadascuna dels advertiments o clàusules específiques que s’estableixin per a la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Pàgina.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició en la Pagina, procedint a abandonar la mateixa.

ÚS DE LA PÀGINA
L’usuari s’obliga a no utilitzar la Pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, s’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

La Companyia actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

La Companyia podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar contrari a l’ expressat en el present Avís Legal

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat d’aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel•lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, salvo per a ús personal i privat.

La Companyia no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts aquesta sota la responsabilitat de l’usuari.
Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió, total o parcial, de la informació continguda a la Pàgina, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de la Companyia.

ENLLAÇOS O LINKS
La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de la Companyia. En qualsevol cas, la Companyia no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal.

La Companyia recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privadesa d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de la Companyia haurà de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. La Companyia es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

MENORS D’EDAT
La Companyia recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar què serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims.

La Companyia els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal forma que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

RESPONSABILITATS
La Companyia no serà responsable directa ni subsidiàriament de:
La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.

Els danys que puguin causar-se en els equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.
Els casos en què un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició.

La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. La Companyia no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme a l’establert en el present Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:
Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a la Companyia per mitjà de la Pàgina o a la Pàgina.
De la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.

POLITICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES
EL HOGAR GALLEGO CALELLA, S.L. (d’ara endavant la Companyia) posa en coneixement dels usuaris de la pàgina www.elhogargallego.cat (d’ara endavant la Pàgina) la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals.

Per a això s’adopten les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts en els mateixos i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Les dades personals facilitades seran inclosos en els fitxers, manuals o automatitzats registrats en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota titularitat de la Companyia, que utilitzarà per a l’adequada gestió de la relació contractual.

Li informem que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel•lació mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili de la Companyia situat a: C/ ANIMES 75-73. 08370-CALELLA (BARCELONA).

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a la Companyia.
La navegació per la Pàgina deixa com a rastre l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés, aquestes dades únicament seran utilitzats amb la finalitat d’elaborar dades estadístiques de la Pàgina.

Pot ampliar la informació sobre protecció de dades al nostre enllaç: Política de Privacitat

INCLUSIÓ DE PLUGINS I ICONES DE XARXES SOCIALS A LA WEB
La nostra pàgina web utilitza plug-ins de diferents xarxes socials gestionades per les pròpies xarxes socials. Els plug-ins es reconeixen com un enllaç i icona amb el logotip d’aquestes xarxes socials.

Quan l’usuari visiti una pàgina web del nostre lloc que contingui aquest botó, el seu navegador establirà una connexió directa amb els servidors de la Xarxa social. El contingut del plug-in es transmet directament des d’aquesta xarxa al seu navegador i des del navegador s’incorpora a la pàgina web. De manera que no tenim cap control sobre el tràfic de dades que aquestes xarxes socials, que amb l’ajuda d’aquest plug-in, recopila.
Si l’usuari està autenticat com a membre d’aquesta xarxa social, la mateixa pot associar la seva visita al seu compte. Si interacciona amb els plug-ins, per exemple, en fer clic en el botó «m’agrada» o si puja un comentari, la informació corresponent del navegador de l’usuari serà transmesa directament a la xarxa social i allí s’emmagatzemarà. Si l’usuari no és membre d’aquestes xarxes, cap, no obstant això, la possibilitat que aquestes detectin la seva adreça IP i l’emmagatzemin.

Per obtenir més informació sobre la finalitat i l’abast de la recopilació de dades i el posterior processament i utilització d’aquestes xarxes socials, així com dels drets de l’usuari en aquest àmbit i les diferents configuracions per a la protecció de la privadesa dels usuaris, recomanem visiti la pàgines sobre política de privadesa d’aquestes xarxes, abans d’interactuar amb els enllaços existents en aquesta web.

Si l’usuari és membre d’aquestes xarxes i no desitja que les mateixes recopilin dades sobre Un. A través del nostre lloc web vinculant-los amb les dades com a membre d’aquestes xarxes, Un. haurà de, abans de visitar la nostra pàgina, donis autenticar-se anticipadament del compte d’aquestes xarxes socials.

LEGISLACIÓ
El present Avís Legal es troba redactat en català, i es troba sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l’acceptació establert en el present Avís Legal se sotmetran als Tribunals i Jutjats competents de dels partits judicials on pertany el titular de la present web.